linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Lokata terminowa - Bank Spółdzielczy w Grębocinie

Oferta Oferta dla firm Lokata terminowa

Jeżeli potrzebujesz ulokować pieniądze i jednocześnie zarabiać, wybierz lokaty terminowe w naszym Banku.

Twoje korzyści:

Oprocentowanie lokat terminowych zawieranych w Banku od dnia 01-04-2021 r. :

Powyższe oprocentowanie lokat terminowych ustalone jest w stosunku rocznym według stawki bazowej WIBOR 3M. Stawka bazowa WIBOR 3M, obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca, zmiana oprocentowania następuje z dniem 1 każdego następnego miesiąca. Oprocentowanie lokat terminowych obliczane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.